Vedtekter

VEDTEKTER FOR KROKUSLIA VELFORENING
Registrert i Brønnøysundregistrene med org-nr: 997 717 562
Revisjon 2 (oppdatert etter vedtatte endringer på årsmøtet 7.feb 2013, for §4 og §5)

§1 Navn og beliggenhet
Foreningens navn er Krokuslia Velforening beliggende i Skaun kommune. Foreningen består av 45 boliger på eiendommene: gnr 9, bnr 23 – 67 i Skaun kommune.

§2 Formål og eierforhold
Velforeningen står som eier av fellesarealer på eiendommen gnr.9 bnr 20 i Skaun kommune. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt miljø. Foreningen skal sikre hensiktsmessig drift, vedlikehold og utvikling av felles fellesarealer.

§3 Medlemskap
Nåværende og fremtidige eiere av boliger innenfor velforeningens område har rett og plikt til å være medlemmer. Det skal på alle eiendommene tinglyses pliktig medlemskap i foreningen. Medlemmene er forpliktet til å følge velforeningens vedtekter og vedtak fattet i foreningens styrende organer. En husstand har ett medlemskap. For eiendommer som eies av en juridisk person, som for eksempel et selskap, en stiftelse eller en sammenslutning, utøves medlemskapet av en representant som innehar retten til å forplikte selskapet/stiftelsen/sammenslutningen iht. firmaattest.

§4 Medlemmers plikter, kontingent
Medlemmene plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer gjennom innbetaling av kontingent. Kontingenten kan kun benyttes i overensstemmelse med foreningens formål.
Etter vedtak på årsmøtet skal styret hvert år kreve inn et beløp (kontingent) fra hvert av medlemmene. Beløpet fastsettes i foreningens budsjett. Kontingenten skal fordeles likt per medlem i velforeningen. Medlemmene innbetaler til foreningens bankkonto etter regning, to ganger pr. år innen 15. mars og 15. september, den kontingent årsmøtet har fastsatt. I saker som krever felles finansiering ut over de midler styret årlig får til disposisjon gjennom kontingenter, kreves 2/3 flertall av foreningens medlemmer.

§5 Årsmøte
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Styrets leder innkaller skriftlig til årsmøte og ekstraordinært årsmøte med minst 8 dager høyst 21 dagers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet ledes av styrets leder, møtet kan også velge annen møteleder. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ved avstemninger har medlemmene en stemme pr. husstand.

Årsmøte behandler:

a) Årsmelding
b) Årsregnskap
c) Innkomne forslag
d) Budsjett og fastsettelse av kontingent
e) Valg av styreleder, styremedlemmer og evt. varamedlemmer

Vedtak i årsmøte og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det.

§6 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det søkes å oppnå at det holdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§7 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av 3-5 medlemmer som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Årsmøtet kan også velge 2 varamedlemmer til styret. Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Ved første valg av styret ved stiftelsen av foreningen, velges styreleder for ett år og ett styremedlem for ett år. Styret konstituerer seg selv. Dersom det er valgt varamedlemmer til styret kan de møte på samtlige styremøter. Styrets leder og ett styremedlem forplikter foreningen ved sin underskrift. Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser samt forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi. Etter behov kan styret oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. Styret skal etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter og representerer foreningen utad. Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et flertall av styremedlemmene kan kreve at styret sammenkalles. Styret fører protokoll over saker til behandling og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan ansette forretningsfører som står for innkrevingen av kontingent og oppfølging av innbetalingen av denne, føring av regnskap, betaling av løpende utgifter til vedlikehold og lignende, samt utarbeidelse av årsbudsjett og årsregnskap. Forretningsfører skal ha anledning til å innkreve gebyr for utgivelse av informasjon/ registrering av eierskifte i forbindelse med salg. Behandlingsgebyret betales av kjøper og selger. Styret kan ansette/leie inn vaktmestertjeneste som skal stå for det daglige vedlikeholdet av alle foreningens grøntareal, evt. lekeplasser, evt. gatebelysning, snøbrøyting og sandstrøing av veier og gangstier.

§8 Avsetning til vedlikehold
Årsmøtet vedtar nødvendigheten av avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader, påkostninger eller andre fellestiltak på fellesområdene.

§9 Mislighold, vedtektsendring, oppløsning, sammenslutning, deling
Ved unnlatelse av å betale pålagt kontingent til foreningen fastsatt av foreningens årsmøte, kan foreningen gå til utpanting av den enkelte husstand for å inndrive sitt tilgodehavende pluss omkostninger. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 100% enighet, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 100% enighet, Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre sammen med en uavhengig advokat og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Formålet bestemmes av avviklingsstyret. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.

Boligfeltet i hjertet av Buvika